Spring til indhold
Hjem » Forstå den samlede kWh-pris

Forstå den samlede kWh-pris

Når du køber strøm, betaler du mere end blot den rene strømpris, hvilket blandt andet skyldes, at vi i Danmark har en række afgifter, som ingen kommer udenom. I artiklen her forsøger vi at overskueliggøre, hvilke udgiftsposter som den samlede kWh-pris, du ender med at betale for den strøm, du bruger, består af.

I Danmark betaler du en kWh-pris for den strøm, du bruger, der er højere end den rene strømpris som det elselskab, der leverer din strøm, indkøber strømmen til. 

At din kWh-pris er højere end dit elselskabs indkøbspris skyldes ikke blot, at dit elselskab naturligvis skal tjene penge, men også at der til din samlede pris påføres en række statsafgifter samt transportudgifter.

I det følgende gennemgår vi alle de udgiftsposter, som typisk udgør den samlede kWh-pris, du som forbruger ender med at betale for den strøm, du bruger.

Den rene strømpris

En del af den samlede kWh-pris, du som forbruger betaler til dit elselskab, går naturligvis til at dække elselskabets udgifter i forbindelse med indkøb af strøm. 

Hvis du har en variabel prisaftale, vil denne udgiftspost følge her-og-nu-strømprisen på elbørsen. Har du derimod en fastpris-aftale, vil udgiftsposten ikke være dynamisk, men derimod fast. I hvert fald delvist. 

Når vi skriver ‘delvist’, handler dette om, at et selskab typisk ændrer deres faste pris i deres fastpris-aftale en gang hvert kvartal for at sikre, at den faste pris nogenlunde følger markedet. 

Denne manøvre foretager elselskaberne naturligvis for at undgå at sætte en fast pris, der viser sig at være markant lavere end de aktuelle indkøbspriser. 

Moms

I Danmark er størstedelen af alle varer underlagt en momssats på 25 %, og strøm er ingen undtagelse. Dette betyder, at der lægges 25 % oveni den rene strømpris, når strømmen sælges til forbrugerne. 

Den almindelig elafgift 

I Danmark har vi en almindelig elafgift, der er fastsat af staten.

På nuværende tidspunkt befinder denne afgift sig blot på 0,80 øre, men dette bliver den formentlig ikke ved med. Den er nemlig midlertidigt nedsat for at hjælpe danskerne, som i længere tid har været ofre for atypisk høje elpriser grundet den ekstraordinære situation i Ukraine.

Elafgiften betales af forbrugerne, hvorfor de 0,80 øre, som den p.t. befinder sig på, pr. kWh lægges til din samlede kWh-pris. 

Hvis dit strømforbrug overstiger 4000 kWh på årsbasis, vil det være muligt for dig at få reduceret din elafgift en smule, hvilket du kan læse mere om her

Transportudgifter

Transportudgifter dækker over elselskabets udgifter i forbindelse med at levere strømmen til forbrugerne. 

Ethvert elselskab benytter et elnetselskab, der kræver betaling for transport af el.

Betalingen dækker omkostninger til udbygning, forretning og vedligeholdelse af el-netværket.

Hvor meget et elselskab betaler for at benytte et elnetværk, varierer fra elnetværk til elnetværk.

PSO-afgiften

PSO-afgiften, der anvendes til at dække omkostninger til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse, vil i løbet af 2022 blive udfaset fra elregningen og flyttet til finansloven. 

PSO-afgiften er som regel forsvindende lille, hvorfor vi ikke ønsker at gøre meget mere ud af beskrivelsen af denne. 

Særligt ikke fordi den – som sagt – snart ikke længere vil være en del af din elregning.

Samlede udgifter til transport og afgifter

Det er ikke muligt at fastsætte et definitivt beløb for de omkostninger, der omfatter transport samt afgifter, da forhold som geografi og lignende spiller ind. 

Som regel beløber disse poster sig dog til mellem 1,4 og 1,8 kroner pr. kWh.

Foruden disse poster udgøres din samlede kWh-pris – som bemærket – af indkøbsprisen på den strøm, du bruger, samt en moms-afgift. 

Desværre er der hos de fleste elselskaber en række yderligere poster foruden ovenstående, der skal lægges oveni din samlede kWh-pris. Disse kigger vi på i de følgende afsnit.

Et beskedent strømtillæg

Et selskab skal naturligvis tjene penge, og som du sikkert har noteret dig, bidrager ingen af ovenstående udgiftsposter til dette. 

En måde, hvorpå langt de fleste elselskaber tjener til dagen og vejen, er via et tillæg pr. kWh. Dette tillæg befinder sig som regel på mellem 5 og 20 øre.

En månedlig abonnement-sats

Foruden et strømtillæg tjener langt de fleste elselskaber deres penge via opkrævning af et månedligt gebyr, man som forbruger betaler for at være medlem af det elselskab, der nu engang leverer ens strøm.

Omfanget af den månedlige abonnement-sats varierer en del fra elselskab til elselskab. Hos nogle elselskaber er det gratis at være kunde, mens det hos andre koster op til 49 kroner månedligt. 

Nogle elselskaber indregner abonnement-satsen i deres prisestimat for, hvor meget en kWh kan forventes at koste hos dem i gennemsnit, men det er dog langt fra alle, der gør det på den måde.  

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)