Spring til indhold
Guide til biobrændsel
Hjem » Guide til biobrændsel

Guide til biobrændsel

Biobrændsel er et vedvarende og bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer. Oven i det så er biobrændsel også en alsidig energikilde, som kan bruges i mange henseender, og derfor spiller biobrændsel en stor rolle i dansk energi og den grønne omstilling.

Noget helt unikt ved biobrændsel er, at man modsat andre grønne energikilder kan oplagre energien og bruge den, når der er behov for det. Det kan man f.eks. ikke med vindenergi, og derfor spiller biobrændsel en vigtig rolle på rejsen mod en CO2-neutral fremtid.

I denne artikel kan du blive klogere på biobrændsel som energikilde, hvordan det produceres, og hvilke fordele der er ved biobrændsel frem for andre energikilder. Derudover kan du også læse om nogle af ulemperne ved biobrændsel, der på trods af de mange fordele stadig giver grund til bekymring.

Hvad er biobrændsel?

Biobrændsel er fællesbetegnelsen for energi, der stammer fra organisk materiale – herunder bl.a. biogas, biodiesel og bioethanol. Biobrændsel kommer i både fast, flydende og gasform, og det kan bruges på lige fod med fossile brændstoffer, men uden at det har konsekvenser for klimaet.

Biobrændsel består af forskellige brændstoffer fra døde, biologiske materialer, og på den måde minder det i bund og grund lidt om fossile brændstoffer. Der er dog den vigtige forskel, at biobrændsel både er en vedvarende og endda også CO2-neutral energikilde.

Mulighederne for biobrændsel er mange. Opvarmning af boliger, produktion af elektricitet, fjernvarme, brændstof til biler og andre køretøjer, og derudover har biobrændsel også potentiale til at blive fremtidens flybrændstof, hvilket vil reducere luftfartens forurening markant.

En vedvarende energikilde der kan erstatte fossile brændstoffer

Den helt store forskel på biobrændsel og fossile brændstoffer er, at naturen er millioner af år om at omdanne biologisk materiale til fossile brændstoffer, mens biobrændsel derimod er menneskeskabt.

Biobrændsel kommer fra biologisk materiale, der for nyligt er dødt. Frem for at man ved fossile brændstoffer er nødt til at være heldig at finde en fordybning i jordskorpen fyldt med olie og gas, så kan biobrændsel fremstilles – og endda på ganske kort sigt.

I modsætning til fossile brændstoffer så er biobrændsel en vedvarende energikilde. Fossil energi vil altid have den bagkant, at det ikke kan produceres, men derimod skal hentes fra jordens indre, og at ressourcerne en dag vil slippe op. Ved biobrændsel er der ingen risiko for at løbe tør for ressourcer.

Biobrændsel er CO2-neutralt

Biobrændsel er fællesbetegnelsen for energi, der stammer fra organisk materiale – herunder bl.a. biogas, biodiesel og bioethanol. Biobrændsel kommer i både fast, flydende og gasform, og det kan bruges på lige fod med fossile brændstoffer, men uden at det har konsekvenser for klimaet. Biobrændsel består af forskellige brændstoffer fra døde, biologiske materialer, og på den måde minder det i bund og grund lidt om fossile brændstoffer. Der er dog den vigtige forskel, at biobrændsel både er en vedvarende og endda også CO2-neutral energikilde. Mulighederne for biobrændsel er mange. Opvarmning af boliger, produktion af elektricitet, fjernvarme, brændstof til biler og andre køretøjer, og derudover har biobrændsel også potentiale til at blive fremtidens flybrændstof, hvilket vil reducere luftfartens forurening markant. En vedvarende energikilde der kan erstatte fossile brændstoffer Den helt store forskel på biobrændsel og fossile brændstoffer er, at naturen er millioner af år om at omdanne biologisk materiale til fossile brændstoffer, mens biobrændsel derimod er menneskeskabt. Biobrændsel kommer fra biologisk materiale, der for nyligt er dødt. Frem for at man ved fossile brændstoffer er nødt til at være heldig at finde en fordybning i jordskorpen fyldt med olie og gas, så kan biobrændsel fremstilles – og endda på ganske kort sigt. I modsætning til fossile brændstoffer så er biobrændsel en vedvarende energikilde. Fossil energi vil altid have den bagkant, at det ikke kan produceres, men derimod skal hentes fra jordens indre, og at ressourcerne en dag vil slippe op. Ved biobrændsel er der ingen risiko for at løbe tør for ressourcer. Biobrændsel er CO2-neutralt

Udover at være en vedvarende energikilde så udmærker biobrændsel sig også ved at være mere eller mindre CO2-neutralt.

Som brændstof udskiller biobrændsel ingen CO2, og dermed er det selvfølgelig en markant opgradering ift. fossile brændstoffer. Når det kommer til produktion af biobrændsel, er der dog ofte CO2-udslip.

Afhængig af hvilke biologiske materialer man benytter til produktionen, så er der nemlig en vis risiko for, at man under produktionen udskiller drivhusgasser. Med en fornuftig tilgang er det dog muligt at udvælge de mest hensigtsmæssige materialer, sådan at udskilningen af drivhusgasser holdes på et minimum.

Til trods for at produktionen udskiller drivhusgasser, så skal det – hvorvidt biobrændsel er CO2-neutralt – vurderes i en større sammenhæng.

Biobrændsel produceres i høj grad af planter, der gennem fotosyntese renser luften for CO2. Planterne har altså bidraget positivt, før de høstes og bruges i produktionen. Derfor anses biobrændsel for at være CO2-neutalt, fordi de positive og negative CO2-tal udligner hinanden.

Hvordan produceres biobrændsel?

Biobrændsel kan fremstilles af mange forskellige materialer. Hovedreglen er egentlig bare den, at det skal være biologisk materiale, der kan lave fotosyntese. Under fotosyntesen producerer planter en masse energi, og denne energi bruges til at lave biobrændsel.

Herhjemme er rapsolie den primære kilde til biobrændsel, mens man i USA primært gør brug af majs og sojabønner. Det afhænger af, hvad man har til rådighed, og ved den rette behandling kan man endda bruge affald – f.eks. landbrugsaffald som gødning, halm eller spildevand.

For tre af de mest populære biobrændsler, biogas, biodiesel og bioethanol, kræves der forskellige ingredienser. For at fremstille biogas skal man bruge husdyrgødning og andet organisk affald. Til biodiesel bruger man olie eller fedtstoffer fra slagteriaffald eller planter, og bioethanol fremstilles ved gæring af sukker- og stivelsesholdige afgrøder som majs, hvede, sukkerroer, sukkerrør eller halm.

Biobrændsel er blevet debatteret en del, fordi man i produktionen anvender afgrøder, der lige så fint kunne spises. Som løsning på problemet har man nu opdaget, at man kan bruge alger og planter, der ikke indgår i fødevareproduktion, til at producere biobrændsel. På den måde kan man altså lave biobrændsel uden at bruge afgrøder, som oprindeligt var menneskeføde.

Biobrændsel i Danmark

I Danmark er biobrændsel en yderst populær kilde til vedvarende energi. Selvom vi er verdensmestre i vindenergi, så dækker biobrændsel faktisk omkring 70 % af vores samlede forbrug af vedvarende energi.

Der er en masse fordele ved biobrændsel, men en stigende ulempe er til gengæld, at importeret træ fra udlandet udgør en større og større del af produktionsmaterialerne.

Det ændrer selvfølgelig ikke på, at energikilden er yderst klimavenlig. Dog er man nødt til at tænke på al den kuldioxid, som store lastbiler udleder på deres vej ind og ud af landet, når de fragter materialer til vores ellers CO2-neutrale energiproduktion.

Den stigende mængde af træimport skyldes, at Danmark siden 1980’erne har satset markant på biobrændsel som fremtidens energikilde. Fra 1980 til 2005 blev mængden af biomasse til energiproduktion firedoblet, og fra 2012 til i dag (2022) er produktionen tredoblet.

Fordele ved biobrændsel

Biobrændsel er en CO2-neutral substitut for fossile brændstoffer. Hvad enten det gælder biogas, biodiesel eller bioethanol, så har vi at gøre med et både vedvarende og bæredygtigt brændstof.

Biobrændsel er også et stabilt supplement til andre former for vedvarende energi, der typisk varierer i effektivitet.

Med vindenergi er man afhængig af en vis vindstyrke, og solceller udvinder kun energi, når solen er fremme. Biobrændsel er derfor yderst nyttigt, fordi det kan bidrage med energi, når de andre energikilder ikke producerer.

Det, der gør biobrændsel så stabilt, er muligheden for at lagre den producerede biobrændsel til senere brug.

Vindenergiens helt store ulempe er, at man endnu ikke har formået at lagre overskudsenergien, så den i stedet kan bruges på dage, hvor det ikke blæser. Det kan man med biobrændsel, og denne egenskab gør biobrændsel til en vedvarende energikilde med et lovende potentiale.

Ulemper ved biobrændsel

En af ulemperne ved biobrændsel er, at en stor del af det biologiske materiale, som man bruger i produktionen af biobrændsel, består af madvarer.

Vælger landmænd at sælge deres afgrøder som biobrændsel frem for fødevarer, så vil udbuddet af fødevarer falde, og priserne på danske fødevarer risikere at stige.

En anden ulempe lægger sig lidt op ad det samme problem: ressourcerne. Som nævnt længere oppe så har man opdaget en metode til at producere biobrændsel, hvor man ikke gør brug af fødevarer. Det løser muligvis problemet med, at fødevarer bruges til biobrændsel frem for mad, men derfor er det stadig uvist, om der vil være ressourcer nok til den voksende efterspørgsel på biobrændsel.

Allerede nu består en stor del af produktionsmaterialerne af importeret træ, og samtidig har Energistyrelsen planer om at fortsætte med at øge forbruget af biobrændsel frem til 2030.

Biobrændsel er til hver en tid en mere holdbar løsning end fossile brændstoffer. Men så længe de lastbiler, der fragter træ til produktion af biobrændsel ind i Danmark, kører på fossile brændstoffer, så vil der stadig sættes spørgsmålstegn ved biobrændsel som en bæredygtig løsning for Danmark.

Biobrændsel i fremtiden

Med Danmarks massive satsning på biobrændsel er der al mulig grund til at tro, at biobrændsel fortsat skal være en fundamental energikilde i Danmark og en afgørende brik i den grønne omstilling til en vedvarende og bæredygtig fremtid.

På trods af biobrændsels store potentiale så stilles der spørgsmålstegn ved mængden af ressourcer. Det er ikke nok, at energikilden er bæredygtig: man er nødt til at sikre, at produktionen stemmer overens med behovet, sådan så biobrændsel for alvor bliver en vedvarende kilde til grøn energi.

Også til flytrafikken og fragtskibe arbejder man i Danmark på at implementere biobrændsel. For når det handler om CO2-udledning, så er fly og fragtskibe nemlig nogle af de helt store syndere. Ved at udskifte deres fossile brændstoffer med biobrændsel vil man kunne skære gevaldigt ned på landets CO2-udledning.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)