Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Guide til biogas
Hjem » Guide til biogas

Guide til biogas

Biogas er en grøn kilde til energi, der kan bruges på samme måde som naturgas. Modsat naturgas så er biogas en vedvarende energikilde. Frem for at skulle suges op fra jordens indre så kommer biogassen fra organisk affald og gødning, og så er det faktisk også et billigt alternativ til andre brændstoffer.

Ligesom for andre energikilder så er der også både fordele og ulemper ved biogas. Ved biogas er bunken af fordele dog så stor, at ulemperne kan være svære at få øje op.

I denne artikel kan du blive klogere på biogas som energikilde, hvordan den produceres, og hvorfor biogas er så velanset og stigende i popularitet. Herudover kan du også læse, hvordan du får en biogasaftale, og hvad det kræver.

Hvad er biogas?

Hvad er biogas?

Biogas bruges især til el og varme, men også til biler. Størstedelen af Danmarks gas kommer lige nu fra naturgas, men over tid er det meningen, at biogas skal erstatte naturgas pga. biogassens klimavenlige kvaliteter.

Fordelene ved biogas er omfattende, og overgangen fra naturgas til biogas kan komme til at spille en stor rolle i skabelsen af et klimaneutralt samfund. Biogas er nemlig dels en vedvarende, men også en særdeles bæredygtig kilde til energi.

Biogasanlæg er yderst effektive til at recirkulere og genanvende de næringsstoffer, der bruges til at producere gassen. På den måde er biogassen med til at skabe synergi mellem energisektoren, fødevareproduktionen og affaldssektoren.

Hvordan produceres biogas?

Biogas kommer fra husdyrgødning, dvs. grise- eller koprutter, samt organiske restprodukter fra både husholdninger og industri.

Køer

For at lave gødningen og restprodukterne til gas fyldes begge dele i et biogasanlæg, hvor det så omdannes til biogas – nærmere betegnet metan og kuldioxid.

Et biogasanlæg består af tanke, hvor gødningen og restprodukterne opbevares. Foruden gødning og restprodukter tilsætter man også en række faste, organiske materialer som slagteriaffald, madaffald eller halm.

For at tankenes indhold skal blive til gas, må de ikke få tilført ilt. Det iltfri miljø sørger for, at naturligt forekommende tarmbakterier begynder at fordøje det organiske materiale, som så både danner metangas og afgasset biomasse – deraf navnet biogas.

Biogassen kan så transporteres til et kraftvarmeværk, hvor gassen bruges til at drive en motor. Denne motor omsætter gassen til el og fjernvarme, nøjagtig ligesom når man bruger naturgas.

Den afgassede biomasse går desuden til et godt formål. Biogasanlæggene kan nemlig recirkulere og genanvende biomassens næringsstoffer, og biomassen kan endda bruges som gødning på markerne. Derudover så lugter biomassen langt mindre end gylle.

Biogas som erstatning for naturgas

Biogas har samme egenskaber som naturgas, hvilket gør biogas rigtig praktisk. Danmark har i forvejen haft et vidt forgrenet naturgasnet, der lige så fint kan bruges til biogas. Derfor begyndte man også gradvist at skære ned på naturgassen, og i 2021 var 20 % af naturgassen udskiftet med biogas.

Energistyrelsen har tænkt sig at skære yderligere ned på naturgassen, og forventningen for fremtiden er, at det danske gasforbrug i 2030 skal bestå af omkring 70 % biogas og kun 30 % naturgas.

Ser man endnu længere ud i fremtiden, så forventer Biogas Danmark, at al naturgas gerne skulle være fuldt ud erstattet med biogas i 2050. En så omfattende udskiftning vil selvfølgelig kræve en større satsning på biogas, dvs. flere biogasanlæg, hvilket jo selvfølgelig kræver mere brændsel.

Med Danmarks nuværende mængde af biogas vil der være behov for, at både fjernvarme og varmepumper også bidrager med gas, hvis der skal flyde gas i alle naturgasnettets mange rør uden hjælp fra naturgassen.

Prisen på biogas

Priserne på biogas varierer meget, og de ændrer sig hele tiden. Som udgangspunkt er biogassen omkring 1 kr. dyrere per kubikmeter end naturgassen, der ligger et sted mellem 13 og 16 kr. per kubikmeter.

Priserne på biogas vil dog med stor sandsynlighed blive lavere i fremtiden. Med energistyrelsens planer om at skære ned på naturgassen og erstatte den med biogas, så vil der blive brug for flere biogasanlæg, og med industrialiseringen af biogasanlæggene vil det blive nemmere og billigere at varme sit hjem med biogas.

Biogas til biler og pejse

Udover at biogas kan bruges til varme og elektricitet, så kan du faktisk også komme det i tanken på din bil. Biogas kan nemlig fint bruges som brændstof til biler, og selvom biogas er det brændstof, der udleder mindst CO2, så er det faktisk ikke dyrere end andre brændstoffer.

Udover det kan bruges i biler, kan biogas også bruges til at skabe flammerne i nogle pejse – de såkaldte biopejse.

En biopejs udleder ingen giftige stoffer, og derudover så behøver du hverken en skorsten eller brænde for at hygge foran en biopejs. Til gengæld er det en god idé at lufte lidt ud, når du slukker for pejsen.

Bestilling af biogas til din husstand

Dette afsnit indeholder affilaite-links

Er du interesseret i at få biogas derhjemme, så er der masser af muligheder at vælge imellem. Flere forskellige leverandører som f.eks. Norlys tilbyder nemlig biogas. Hvorvidt du kan benytte tilbuddet om biogas, afhænger naturligvis af, hvorvidt dette er tilgængeligt i dit nabolag.

Har du i forvejen naturgas, så er det nemt at få biogas som tilkøb fra din udbyder. Har du ikke naturgas i forvejen, så skal du højst sandsynligt lave en naturgasaftale først, hvorefter du så kan vælge biogas.

Fordele ved biogas

Biogas er et CO2-besparende genbrugsprodukt, som udnytter jordens ressourcer maximalt. Affald bliver til gas, som giver elektricitet til kraftvarmeværkerne. Samtidig kan biogassens restprodukt recirkuleres og genanvendes til at danne mere biogas.

Derudover sørger biogas for genanvendt gødning til landmændene, der endda lugter mindre end gylle. Alt i alt så er det at vælge biogas en fin måde at støtte den grønne omstilling på, samtidig med at det også er en billigere løsning end andre brændstoffer.

Ulemper ved biogas

Trods de mange positive aspekter ved biogas så er der visse ulemper ved at etablere de nye biogasanlæg. Med et biogasanlæg kommer der også lugt, støj og støv, og det kræver dels omtanke og fokus på design, men også dialog at få minimeret generne for de folk, der bor i nærheden.

Biogas produceres på mange forskellige slags anlæg – herunder renseanlæg, industribiogasanlæg lossepladsanlæg, gårdbiogasanlæg og fælles biogasanlæg. Over de sidste 10 år er produktionen på gårdbiogasanlæg og fælles biogasanlæggende steget markant mere end de andre.

Det voksende antal biogasanlæg kræver en større og større mængde brændstof, hvilket lægger pres på fødevareindustrien og forbrugerne om at levere nok organisk materiale.

Biogas i Danmark?

De første biogasanlæg i Danmark blev sat op i 1975 på de danske gårde. Dengang brugte landmændene deres biogasanlæg til at afgasse deres egen husdyrgødning, hvorefter de så genanvendte biogassen på gården og omkringliggende gårde samt husstande.

De private anlæg på gårdene findes stadig i dag, men siden dengang er der produktionen blevet spredt ud til forskellige dele af samfundet. 

Udover gårdbiogasanlæggene, der står for den næststørste produktion, så kommer der også en del biogas fra renseanlæg, industribiogasanlæg og lossepladsanlæg.

Den største del af biogasproduktionen sker i fælles biogasanlæg, hvor man samler gødningen fra flere omkringliggende gårde.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)